VEMAK

VEMAK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel ve özel nitelikte veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş. (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir.
“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimiz ile çalışan, hissedar/ortak, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi, taşeron çalışanı, taşeron, ziyaretçi, çalışan adayı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan çalışanı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi (gerçek kişi), iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.
Bu bilgilendirme ve aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.
Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş’dir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından;

amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.
Yurtiçinde mahkeme emri, veri işleyenlere iletim, veri sorumlusunun hukuki iş ve işlemlerinin takibi, yasal yükümlülük, sözleşme, idare talebi, operasyonel işlemler, ticari amaç, ödeme işlemleri, araç takip sistemi kullanımı, sunucu kullanımı, iç denetim, sözleşme imzalanması, ilgili kişi için hizmet sunumu sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçinde mahkeme emri, veri işleyenlere iletim, veri sorumlusunun hukuki iş ve işlemlerinin takibi, yasal yükümlülük, sözleşme, idare talebi, operasyonel işlemler, ticari amaç, ödeme işlemleri, araç takip sistemi kullanımı, sunucu kullanımı, iç denetim, sözleşme imzalanması, ilgili kişi için hizmet sunumu sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları:

Yurtdışında operasyonel işlem sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtdışı Alıcı Grupları:

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız:

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için,  haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
VEMAK İnşaat Taahhüt Makine San. Tic. A.Ş.